Algemene Voorwaarden Van Der Net Accountants

Van der Net Accountants B.V.
Arnhem

1. Algemeen

1.1 Van der Net Accountants is een handelsnaam van Van der Net Accountants B.V., een besloten vennootschap gevestigd in Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71779183 (Van der Net Accountants).

1.2 Van der Net Accountants is gevestigd aan de Mr. B.M. Telderstraat 11b, 6842 CT Arnhem en is telefonisch te bereiken op 026 – 35 57 77 77.

1.3 De aan Van der Net Accountants verbonden accountants staan als Register Accountant (RA) respectievelijk Accountant-Administratieconsulent (AA) in Nederland ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, gevestigd aan de Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam, te bereiken op telefoonnummer 020 – 30 10 301.

2. Definities en interpretatie

2.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de overig gehanteerde definities de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Van der Net Accountants.

AVB: heeft de betekenis zoals daaraan is gegeven in artikel 1.4.

BAV: heeft de betekenis zoals daaraan is gegeven in artikel 1.4.

BW: het Burgelijk Wetboek 

Directe Schade: bestaat uitsluitend uit (i) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Van der Net Accountants aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, waarbij geldt dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen indien de Overeenkomst door Opdrachtgever (geheel of gedeeltelijk) is ontbonden, (ii) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op Directe Schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, (iii) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van Directe Schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden (iv) de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte van Directe Schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.  

Klachtenregeling: de klachtregeling van Van der Net Accountants

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap ten behoeve van wie Werkzaamheden worden verricht, ongeacht of hiervoor een honorarium is overeengekomen tussen Partijen. 

Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten overeenkomst van opdracht op grond waarvan Van der Net Accountants Werkzaamheden verricht.

Van der Net Accountants: heeft de betekenis zoals daaraan is gegeven in artikel 1.1.

Vergoeding: heeft de betekenis zoals daaraan is gegeven in artikel 6.1

Website: de website http://www.vandernetaccountants.nl 

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven in de Overeenkomst, of die door Van der Net Accountants uit andere hoofden worden dan wel behoren te worden verricht, zoals het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een administratie, het opstellen van jaarstukken en andere verantwoordingen, het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie, het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en administratie in de ruimste zin van het woord, het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voor zover deze voortvloeien uit of samenhangen met hiervoor genoemde handelingen in de ruimste zin van het woord.

2.2 Van der Net Accountants verleent haar Werkzaamheden uitsluitend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en maken daarvan een onlosmakelijk deel vanuit. Waar in de overige artikelen wordt gesproken over de Overeenkomst wordt daarmee tevens deze Algemene Voorwaarden bedoeld.

2.4 De Overeenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever(s) en Van der Net Accountants. In geval sprake is van twee of meer Opdrachtgevers, dan zijn zij tegenover Van der Net Accountants hoofdelijk verbonden. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

2.5 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald:

2.5.1 wordt onder schriftelijk tevens communicatie per e-mail verstaan;

2.5.2 omvatten definities die in het enkelvoud zijn gesteld tevens het meervoud en omgekeerd;

2.5.3 betreffen verwijzingen naar artikelen  verwijzingen naar artikelen in deze Algemene Voorwaarden;

2.5.4 hebben termijnen en data ten aanzien van door Van der Net Accountants te verrichten Werkzaamheden slechts een indicatief karakter en hebben deze niet te gelden als fatale termijnen; en

2.5.5 geldt een verwijzing naar een persoon als een verwijzing naar zowel een natuurlijke persoon, een personenvennootschap als een rechtspersoon.

3. Werkzaamheden

3.1 Van der Net Accountants zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden met zorg te verlenen met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder gedrags- en beroepsregels.

3.2 Teneinde de Werkzaamheden zo efficiënt mogelijk in te richten, streeft Van der Net Accountants ernaar vaste contactpersonen van Opdrachtgever de Werkzaamheden te laten verrichten. De opdracht geldt echter te allen tijde als uitsluitend aan Van der Net Accountants gegeven, ook als Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaald persoon. De toepasselijkheid van de artikel 7:404 BW en 7:409 BW is uitgesloten.

3.3 Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Van der Net Accountants in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens voldoende bepaalbaar is.

3.4 Op grond van toepasselijke toezichtwetgeving, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Van der Net Accountants verplicht de identiteit van Opdrachtgever vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke (financiële) transacties waarbij Opdrachtgever betrokken is, bij de bevoegde autoriteiten te melden. Het is Van der Net Accountants op grond van deze toezichtwetgeving niet toegestaan om Opdrachtgever te informeren over voornoemde melding.

3.5 Opdrachtgever is zich bewust van voornoemde verplichtingen van Van der Net Accountants en door het aangaan van de Overeenkomst, waaronder begrepen het geven van een opdracht, verklaart Opdrachtgever zich hiermee voor zover nodig akkoord.

3.6 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Partijen of indien anders voortvloeit uit een wettelijke plicht, is Opdrachtgever gehouden de resultaten van de Werkzaamheden (i) niet voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze van Van der Net Accountants werd verkregen of (ii) niet te delen met of ter beschikking te stellen aan derden.

3.7 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, zijn de Werkzaamheden niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving zal Van der Net Accountant, indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren dit aan Opdrachtgever rapporteren.

4. Medewerking van Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal alle Bescheiden die Van der Net Accountants naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Werkzaamheden in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking stellen van Van der Net Accountants.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van alle verstrekte Bescheiden.

4.3 Ter voorkoming van twijfel wordt vermeld dat Van der Net Accountants het recht heeft de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 1.

4.4 In geval van elektronische verzending van informatie (in opdracht) van Opdrachtgever door Van der Net Accountants aan derden, waaronder begrepen belastingaangiften, jaarrekeningen en rapportages, heeft Opdrachtgever te gelden als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

4.5 Op verzoek van Opdrachtgever zal Van der Net Accountants de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden voor diens rekening en risico aan Opdrachtgever retourneren.

5. Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en beide Partijen hebben het recht deze te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De toepasselijkheid van artikel 7:408 BW is uitgesloten.

5.2 Onverminderd hun ontbindingsrecht op grond van de wet, hebben Partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval de andere Partij (i) surseance van betaling aanvraagt of dit aan deze Partij wordt verleend of (ii) faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

6. Vergoeding en betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, verricht Van der Net Accountants de Werkzaamheden op basis van bestede tijd tegen het geldende uurtarief en de gemaakte kosten (de Vergoeding), te vermeerderen met omzetbelasting.

6.2 Alle overige in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Van der Net Accountants te maken kosten, waaronder bijvoorbeeld begrepen de kosten van door Van der Net Accountants ingeschakelde derden, zullen door Van der Net Accountants volledig worden doorbelast aan Opdrachtgever.

6.3 Van der Net Accountants zal de verschuldigde Vergoeding en de kosten, vermeerderd met BTW, telkens aan het einde van een kalendermaand aan Opdrachtgever factureren.

6.4 Opdrachtgever zal facturen steeds binnen veertien dagen na de factuurdatum voldoen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling dan wel tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6.5 Van der Net Accountants is gerechtigd jaarlijks met ingang van 1 januari van een kalenderjaar de geldende uurtarieven – voor zover van toepassing gedurende de looptijd van de Overeenkomst – aan te passen onder meer op basis van het prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Van der Net Accountants op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde is te allen tijde beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van der Net Accountants afgesloten BAV en/of AVB aanspraak geeft respectievelijk geven. Voornoemde bedragen zijn inclusief het eigen risico dat Van der Net Accountants in verband met die verzekering(en) draagt.

7.2 De hoofdlimiet van de BAV van Van der Net Accountants bedraagt EUR 3.750.000 per aanspraak en EUR 7.500.000 per contractjaar en de hoofdlimiet van de AVB van Van der Net Accountants bedraagt EUR 2.500.000 per aanspraak en EUR 5.000.000 per contractjaar.

7.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van de voornoemde verzekeringen plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van Van der Net Accountants uit welke hoofden dan ook beperkt tot Directe Schade tot het bedrag dat gedurende twaalf maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door Opdrachtgever aan Van der Net Accountants is betaald met een maximum van EUR 50.000. Een serie van samenhangende gebeurtenissen wordt daarbij gezien als één gebeurtenis.

7.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Van der Net Accountants of haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Van der Net Accountants voor andere schade dan Directe Schade uitdrukkelijk uitgesloten.

7.5 De aansprakelijkheid van Van der Net Accountants is te allen tijde uitgesloten voor:

7.5.1 hulppersonen, bestaande uit personen waarvan Van der Net Accountants zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient; en

7.5.2 schade die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Van der Net Accountants geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd, waaronder tevens de situatie wordt begrepen dat Van der Net Accountants redelijkerwijs niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van Opdrachtgever.

7.6 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de dag volgend op de dag waarop Opdrachtgever met de schade en met Van der Net Accountants als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

7.7 In het geval Van der Net Accountants in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft te gelden als vertegenwoordiger van Opdrachtgever, verleent Opdrachtgever hierbij aan Van der Net Accountants de bevoegdheid om, indien de betreffende persoon haar aansprakelijkheid wenst te beperken, die aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

7.8 Opdrachtgever vrijwaart Van der Net Accountants voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met:

7.8.1 het verstrekken van onjuiste of onvolledige Bescheiden door Opdrachtgever, behoudens in het geval de Werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 BW; en

7.8.2 het nakomen van Van der Net Accountants van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving, waaronder begrepen de van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels en/of toezichtwetgeving.

8. Klachtenregeling

8.1 Van der Net Accountants hecht grote waarde aan de tevredenheid van Opdrachtgevers en wil haar Opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst zijn.

8.2 Indien een Opdrachtgever ontevreden is over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst, de kwaliteit van de Werkzaamheden of over de hoogte van de declaratie dan heeft Van der Net Accountants een Klachtenregeling waarop Opdrachtgevers een beroep kunnen doen. De Klachtenregeling is te vinden op de Website.

9. Overige bepalingen

9.1 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst binden Partijen niet tenzij deze schriftelijk (niet zijnde per e-mail) zijn overeengekomen in een document dat door Partijen is ondertekend.

9.2 Indien een of meer bepalingen van Overeenkomst op grond van wettelijke bepalingen nietig dan wel vernietigbaar zijn, zullen Partijen deze bepalingen vervangen door geoorloofde bepalingen die het nauwst aansluiten bij hun bedoeling. Voornoemde situatie laat de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst onverlet.

10.  Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.